Pradedame registraciją į kuriamos Laisvės partijos narius-steigėjus! Tam, kad registruojant politinę partiją pateiktume teisingus duomenis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai taip pat tinkamai suorganizuotume steigiamąjį suvažiavimą, prašome visų norinčių tapti Laisvės partijos nariais, užpildyti šią anketą ir pateikti teisingus savo asmens duomenis.

Kad įsteigtume partiją mums reikia surinkti daugiau nei 2000 partijos steigėjų.

Pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 8 dalį, politinių partijų narių sąraše turi būti nurodyta:

 1. Politinės partijos nario vardas, pavardė
 2. Asmens kodas
 3. Gyvenamosios vietos adresas
 4. Pilietybė

Prašome visus šiuos duomenis pateikti ir šioje registracijos anketoje. Užtikriname, jog Jūsų pateikti duomenys bus saugūs ir neperduodami tretiesiems asmenims. Jeigu turite klausimų dėl duomenų pildymo ar saugumo, susisiekite ausrine@armonaite.lt.

SVARBU: partijos nariais galite tapti net jei ir negalėsite dalyvauti birželio 1 d. vyksiančiame steigiamajame suvažiavime. Jeigu žinote, jog steigiamajame suvažiavime dalyvauti negalėsite, būtinai pažymėkite tai pildant šią anketą, atsiųsime Jums informaciją dėl įgaliojimo galimybės.

Jeigu nesate tikras, ar nepriklausote kitai politinei partijai arba norite išstoti iš kitos politinės partijos, tai galite padaryti čia - https://www.epaslaugos.lt/portal/service/165/13227?searchId=89407e27-17e0-4fa3-ac64-613201bcb029

Partijos steigimas birželio 1 d. pareikalaus ir finansinių išlaidų, dėl šios priežasties kviečiame visus būsimus narius pagal galimybės prisidėti finansiškai.

Maksimali suma, kuria galite prisidėti yra 360 eurų (jeigu nesate pateikęs metinių pajamų ir turto deklaracijų) arba 10 proc. visų savo pajamų (jeigu esate pateikęs metines pajamų ir turto deklaracijas).

Steigiamojo suvažiavimo organizatorių komandos deleguotas asmuo, atsakingas už partijos steigimo lėšų surinkimą yra Simona Krolytė, jos banko sąskaita, į kurią JAU DABAR galite pervesti lėšas - LT947300010158519644 (AB Swedbank bankas), mokėjimo paskirtis - Laisvės partijos steigimui.

Preliminari steigiamojo suvažiavimo sąmata:

 • Salės nuoma - 2000 eurų
 • Techninis įgyvendinimas (įgarsinimas, aparatūra, apšvietimas, scenografija ir t.t.) - 3000 eurų
 • Kavos pertraukos - 2000 eurų
 • Partijos įvaizdžio kūrimas (logotipas, partijos brandbook'as/stiliaus knyga, internetinis tinklalapis, spauda ir t.t.) - 6000 eurų
 • Apsauga steigiamojo suvažiavimo metu - 200 eurų
 • Politinės partijos registravimas Registrų centre - 600 eurų
 • Ir kitos nenumatytos išlaidos.

Kaip matote, finansinė renginio sąmata yra nemaža, tačiau jeigu kiekvienas narys galėtų prisidėti bent minimalia 10 eurų suma, turėsime puikią investiciją į ateitį.

Po renginio įsipareigojame pateikti detalią ataskaitą, kur buvo išleistas kiekvienas surinktas euras.

Klausimai pažymėti * yra privalomi, kad būtumėte įtrauktas į partijos steigėjų sąrašą.

Pateikdami prašomus duomenis, Jūs: *
jeigu esate Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis
gatvė, namo, buto numeriai, miestas
Pateikdami šią papildomą informaciją, Jūs: *
Pateikdami šią papildomą informaciją, Jūs: *
Ar dalyvausite steigiamajame partijos suvažiavime birželio 1 d.? *
Jeigu negalėsite dalyvauti steigiamajame partijos suvažiavime, ar pažįstate kitą Laisvės partijos steigėją-narį, kurį galėsite įgalioti atstovauti jus stegiamajame suvažiavime? Prašome jį įvardyti, jog galėtume su juo susisiekti. Jeigu neturite pažįstamų tarp partijos steigėjų-narių, taip pat parašykite. Apie perduodamą informaciją prašome įspėti asmenį ir įsitikinti, kad asmuo neprieštarauja duomenų perdavimui.
Kokia suma galite prisidėti prie steigiamojo partijos suvažiavimo organizavimo? Maksimali suma, kuria galite prisidėti yra 360 eurų (jeigu nesate pateikęs metinės pajamų deklaracijos) arba 10 proc. visų savo pajamų (jeigu esate pateikęs metinę pajamų deklaraciją). *
Duomenų tvarkymo taisyklės
Jūsų asmens duomenų valdytojas:
Aušrinė Armonaitė, ausrine@armonaite.lt. Įregistravus Laisvės partiją Juridinių asmenų registre, šių duomenų valdytoja taps Laisvės partija.

Jūsų duomenų tvarkymo tikslai:
 1. organizuoti Laisvės partijos įsteigimą, sudaryti partijos steigėjų ir narių sąrašą bei atlikti kitus būtinus veiksmus su duomenimis steigiant partiją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pavyzdžiui, pateikti Jūsų duomenis Teisingumo ministerijai;
 2. organizuoti steigiamąjį suvažiavimą;
 3. palaikyti su Jumis atgalinį ryšį.
Jūsų Duomenų tvarkymo privalomumas:
Jūsų asmens duomenys (vardo, pavardės, asmens kodo, adreso, pilietybės, žymos apie narystę kitose politinėse partijose) yra būtini siekiant įgyvendinti politinės partijos steigimo reikalavimus, numatytus Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant bei pertvarkant, sąrašo, patvirtinto 2012 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-275, 1.6. punkte, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kitų duomenų (el. pašto, telefono, dalyvavimas stiegiamajame suvažiavime ir kt.) pateikimas pagal teisės aktų reikalavimus nėra privalomas, tačiau labai palengvintų steigiamojo susirinkimo organizavimą ir koordinavimą.

Jūsų duomenų teisinis pagrindas:
Jūsų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jūsų sutikimu.
Taip pat, Jūsų asmens duomenys, perduodant duomenis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bus tvarkomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Jūsų Duomenų gavėjai:
Jūsų duomenys teisės aktų nustatyta tvarka bus teikiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Taip pat gali būti teikiami kitoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, turinčioms teisę gauti šiuos duomenis teisės aktų nustatytais atvejais.

Jūsų Duomenų saugojimo laikotarpis:
Jūsų duomenys dabartinis duomenų valdytojas saugos iki Laisvės partijos įsteigimo, bet ne ilgiau nei 3 mėnesius.
Įsteigus Laisvės partiją šiuos duomenis valdys Laisvės partija ir saugos juos teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal LR Politinių partijų įstatymo 8 str. 8 dalį, politinės partijos teikia nustatyta tvarka narių sąrašus Teisingumo ministerijai, pateikti politinių partijų narių sąrašai saugomi Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos duomenų bazėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, sąrašai perkeliami į duomenų bazės archyvą, kur saugomi 5 metus.

Jūsų teisės:
Kreipiantis į duomenų valdytoją el. p. ausrine@armonaite.lt turite teisę:
 1. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
 2. Prašyti patikslinti duomenų tvarkymo aplinkybes;
 3. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 4. prašyti ištaisyti netikslius duomenis;
 5. Perkelti duomenis;
 6. ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).